Kosten en openingstijden

Deze pagina downloaden of afdrukken (PDF)

Wij zijn geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Openingstijden zijn van 7.00 uur tot 18.30 uur, wij zijn flexibel als het een keer wat vroeger of wat later wordt. Hiervoor wordt geen extra tarief berekend.
De opvang is 47 weken per jaar geopend. Op de erkende feestdagen en de twee weken van de reguliere kerstvakantie zijn we gesloten. Tevens zijn we drie weken in de zomer gesloten in overleg met de ouders.
Het tarief is 80,50 euro per dag, uitgegaan van een uurprijs van 7 euro. We maken gebruik van automatische incasso.

Bij de belastingdienst kan een toeslag kinderopvang aangevraagd worden, zie hiervoor links. Ons registratienummer bij de Landelijke Registratie Kinderdagverblijven is 101465373.

Maaltijden

Onze woning en de kinderopvang zijn onder dak van dezelfde boerderij gevestigd, daarom is het mogelijk voor uw kind om 's morgens mee te ontbijten. Op donderdagavond verzorgen wij de maaltijd, de andere dagen kan de ouder eten meegeven. Voor de maaltijden van 't Are Huys worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Meer informatie

Wij hebben een visie over hoe kinderen kunnen worden betrokken bij de planten en dieren. Bij Natuur is hier meer over te lezen. Onze uitgebreide zienswijze en uitgangspunten hebben wij helder en leesbaar beschreven in ons Pedagogisch Beleidsplan.

Wij voldoen aan alle door de overheid gestelde eisen van de kinderopvang. Het definitieve inspectie rapport van de GGD is van september 2017. De risico inventarisatie en analyse gezondheid en veiligheid is eveneens door de GGD goedgekeurd en ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft een Zoönosen-vrije verklaring afgegeven. (Zoönosen = ziektes die van dier op mens overgaan).
Deze rapporten liggen ter inzage in 't Are Huys.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Als u ons belt, kunt u een afspraak maken om een keer langs te komen, zie hiervoor contact.

Groepsgrootte

De groep bevat ten hoogste 8 kinderen, bij uitzondering 9 kinderen. De groep is samengesteld van kinderen van 0 tot 4 jaar. Er zijn maximaal 2 babies. Deze groep wordt geleid door de vaste pedagogische medewerkers: Martin, Ada en Fia. We werken incidenteel met stagiaires. We hebben een invalkracht: dochter Nina Maria en vaste achterwachten. Tevens is er een aantal vrijwilligers, die professionele ervaring met kinderen hebben, voor bijvoorbeeld voorlees- en spelactiviteiten. Voor al deze mensen zijn VOG's (=verklaring omtrent goed gedrag) aanwezig en deze zijn geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Oudergesprek

Twee keer per jaar bieden wij u de mogelijkheid voor een oudergesprek. Indien gewenst kan dit natuurlijk ook vaker. Mocht de ouder tussentijds vragen hebben over het kind kan deze het altijd met ons bespreken.

Oudercommissie

Doordat wij een kleine organisatie zijn, staat u als ouder overal dichtbij. Daarnaast faciliteren wij een oudercommissie. Deze bestaat uit minimaal 2 leden.
De oudercommissie heeft in het kort de volgende taken:

  • Voeren van overleg over de dagelijkse gang van zaken (o.a. pedagogisch beleid, veiligheid, gezondheid, activiteiten).
  • Zorgen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders.
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor vragen, ideeën en suggesties van ouders.

De oudercommissie heeft een oudercommissie reglement opgesteld, waarin wordt beschreven hoe ze hun taken uitvoeren.

Klachten

Het kan gebeuren dat er een klacht is. De ouders kunnen zich in eerste instantie tot één van ons richten. Wij kunnen dan met elkaar kijken naar een oplossing. Mocht de klacht na bespreking niet voldoende afgehandeld zijn, dan is er een mogelijkheid om de klacht schriftelijk te deponeren bij een onafhankelijk klachtenbureau waar 't Are Huys bij is aangesloten. Adresgegevens en informatie hierover via: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/.

Waar uw kind de ruimte krijgt...